Obrót nieruchomościami

  1. Sprawy spadkowe, postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, podziału nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku małżeńskiego.

  2. Postępowania o nabycie prawa własności przez zasiedzenie.

  3. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz obsługa wszelkich transakcji związanych z nieruchomościami. Przygotowywanie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. Prowadzenie negocjacji pomiędzy kontrahentami zawierającymi umowy kupna sprzedaży nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, darowizny, służebności.

  4. Postępowania przed sądem wieczystoksięgowym związane z uzgodnieniem treści księgi wieczystej, wpisaniem prawa własności, hipoteki, służebności, dożywocia oraz ich wykreślenie.