Prawo administracyjne

  1. Postępowanie administracyjne w zakresie procesu budowlanego, w tym postępowania o zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy, postępowania o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, przekształcenia statusu prawnego nieruchomości, podział nieruchomości.

  2. Postępowanie celne i podatkowe, analiza skutków prawno podatkowych przedsięwzięć gospodarczych.

  3. Postępowania o uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

  4. Reprezentacja przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.