Prawo gospodarcze

  1. Kompleksowa obsługa prawna procesu tworzenia, przekształcenia, podziału, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.

  2. Analiza stanu prawnego w spółkach handlowych oraz w przedsiębiorstwach.

  3. Obsługa prawna posiedzeń organów przedsiębiorcy oraz zgromadzeń wspólników.

  4. Sporządzenie umów dotyczących transakcji kupna/sprzedaży akcji/ udziałów, części bądź całości przedsiębiorstwa.

  5. Doradztwo i reprezentacja w sporach z zakresu prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji.

  6. Prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego.

  7. Reprezentacja w sądowym postępowaniu gospodarczym.

  8. Obsługa wszelkich procesów inwestycyjnych.

Do zakresu naszej działalności wchodzą także sprawy dotyczące windykacji należności oraz ich zabezpieczenia. Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych mających na celu szybkie i skuteczne wyegzekwowanie należności. W czasie całego postępowania prowadzimy indywidualne negocjacje mające na celu spłatę długu. Świadczymy także pomoc w ustaleniu stanu posiadania majątku dłużnika współpracując w tym zakresie z wyspecjalizowanymi podmiotami.